Muziejaus rinkiniai

Gargždų krašto muziejuje nuo įkūrimo dienos (2005 m.) veikia Istorijos skyrius. Jame kaupiami ir saugomi eksponatai, susiję su Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono istorija. 2010 m. pradžioje Istorijos skyriuje buvo saugomas 381 pagrindinio fondo eksponatas ir apie 1100 pagalbinio fondo eksponatų. Gargždų krašto muziejus vykdo intensyvius eksponatų paieškos darbus, taigi Istorijos skyrius nuolat papildomas naujais, taip pat ir iš gyventojų gautais eksponatais. Muziejus tikisi Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono gyventojų bendradarbiavimo ir pagalbos renkant eksponatus, susijusius su šio krašto istorija.

Pagrindinis fondas suskirstytas į du rinkinius: Istorijos iki 1940 metų rinkinys ir Naujausiųjų laikų istorijos rinkinys.

Istorijos iki 1940 metų rinkinyje saugomi 300 eksponatų. Nemažą rinkinio dalį sudaro įvairūs spaudiniai: knygos, kalendoriai, žurnalai, laikraščiai, plakatai, žemėlapiai, religinio turinio knygos, vadovėliai, kiti smulkūs spaudiniai (renginių programos, kvietimai, atsišaukimai ir t. t.).

Iš pačių seniausių spaudinių paminėtina 1898 m. išleista maldaknygė „Psalmai“. Taip pat gana informatyvus 1895 m. Baltijos jūros regiono žemėlapis: „NORDEN AF D:R MAGNUS ROTH SKALAN 1:1 MILL P.A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG NY ÖFVERSEDD UPPLAGA 1895“, išleistas Švedijoje.

Rinkinyje sukaupta nemažai periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje tarpukariu. Tai žurnalai ir laikraščiai: „Trimitas“, „Kultūra“, „Varpelis“, „Pranciškonų pasaulis“, „Seleziečių žinios“, „Žvaigždė“, „Misijos“, „Ūkininko patarėjas“, „Mūsų girios“, „Teatras“.

Taip pat renkami numizmatikos eksponatai, šiuo metu saugomos tarpukario Lietuvos, Rusijos imperijos, Vokietijos imperijos ir Trečiojo reicho monetos.

Šiame rinkinyje saugomi įvairūs dokumentai, suteikiantys nemažai istorinių duomenų apie Gargždus ir jų gyventojus: pasai, mokslų baigimo liudijimai, pašto perlaidų kvitai, pirkimo-pardavimo sutartys ir t. t. Unikalus 1939 m. dokumentas „Kreipimasis į Lietuvos šaulių sąjungą Kaune dėl aukų padegėliams“, kurį parengė „Gargždų miestelio padegėliams šelpti komitetas“. Šis dokumentas atskleidžia 1939 m. Gargždus nusiaubusio gaisro padarinius ir bandymą juos likviduoti.

Naujausiųjų laikų istorijos rinkinį šiuo metu sudaro 65 eksponatai, iliustruojantys ilgus sovietinės okupacijos dešimtmečius. Rinkinyje saugomi įvairūs spaudiniai, dokumentai, obligacijos, banknotai, monetos, nuotraukos. Artimiausiu metu rinkinį planuojama papildyti eksponatais, susijusiais su Sąjūdžio veikla.

Kaip minėta, Pagalbiniame fonde saugoma apie 1100 eksponatų. Nemažą fondo dalį sudaro medaliai ir ženkliukai, skirti įvairiausioms progoms paminėti, taip pat surinkta nemažai spaudinių: knygų, žurnalų, laikraščių, kalendorių, lankstinukų, kvietimų. Pagalbiniame fonde yra nemaža kolekcija muzikinių plokštelių, kuriose įrašyta muzika bei dainos yra vertingos ir etnografiniu požiūriu. Iš Romo Kuros gauta nemaža banknotų kolekcija, kurioje yra 185 banknotai: Vokietijos imperijos, Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos popieriniai pinigai.

Nemažą Pagalbinio fondo dalį sudaro įvairūs dokumentai: keletas Rietavo dvaro dokumentų, priešvedybinės sutartys, Lietuvos Banko Kretingos skyriaus kvitai, pašto perlaidų kvitai, įvairūs asmens dokumentai ir t. t.

Unikalūs ir daug istorinės informacijos apie Gargždų ir aplinkinių kaimų gyventojus tarpukariu teikiantys dokumentai yra 164 kvietimai atsiimti pašto perlaidas. Šie dokumentai aptikti buvusiame Gargždų pašto – vėliau policijos – pastate. Perlaidų lapelius 2007 m. rado statybininkai, remontavę šį pastatą, įmūrytus sienoje.

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos