Partizanų paminklai Klaipėdos rajone

Jonas Grevys, sl. Žvalgas, g. 1929 m. Pajūryje, Rietavo vlsč. Eilinis partizanas. Žuvo 1950 m. liepos 27 d. Šilininkuose, Priekulės r.

Apie tai 1950 m. liepos 27 d. Klaipėdos apskrities MGB viršininko spec. suvestinėje rašoma, kad tą dieną 5 val. ryto „iš Stepono Grevio „miškinių“ gaujos (rus. „bandy“) atvyko legalizuotis Petras Cirtautas, Mykolo, g. 1929 m., sl. Laisvūnas, kuris pranešė, kad traukdamas per mišką Priekulės rajone Vanagų kaime jis nušovė Geležinio Vilko gaujos narį Justiną Diglį (Dyglį?), Stasio, g. 1930 m., sl. Dragūnas“. Dokumente pažymėta, kad P. Cirtautas MGB „papasakojo, kur slepiasi kiti Grevio gaujos nariai“. Priekulės MGB skyriaus darbuotojams nuvykus į Vanagų kaimą, ten rastas nušauto Justino Diglio kūnas. Tą pačią  dieną per MGB operaciją Šiliniškių (turi būti Šilininkų) kaime, Priekulės rajone, Bleikienės sodyboje buvo aptikti 2 partizanai. Jiems bandžius bėgti, vienas jų – Jonas Grevys, Juozo, g. 1929 m. Pajūrio km., Rietavo vlsč., sl. Žvalgas, buvo nušautas.

Augustas Papievis, Juozo, sl. Katinas, , g. 1930 m. Plungės r. Juodeikių k. Eilinis partizanas. Žuvo 1950 m. liepos 16 d. per MGB Priekulės skyriaus vykdytą operaciją.

Albinas Stonkus, sl. Strėlė, g. 1928 m. Rietavo vlsč., gyv. Poškose, Agluonėnų vlsč. Eilinis

partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m. Žuvo 1950 m. liepos 2 d. Bareikose, Priekulės r.

Jurgis Gailius, Jurgio, sl. Tigras, g. 1927 Jauniuose, Švėkšnos vlsč. Eilinis partizanas.

Partizaninėje kovoje nuo 1950 m. Žuvo 1950 m. rugpjūčio 6 d. Vilkų Kampo k.,Švėkšnos apyl.

MGB pažymoje dėl agentūrinės bylos Nr. 29 „Išdavikai“, sudarytoje 1952 m. birželio mėnesį, rašoma, kad 1950 m. rugpjūčio 6 d. buvo nušautas Geležinio Vilko grupės, kuriai vadovavo Jonas Agintas, narys Jurgis Gailius, Jurgio, sl. Tigras, g. 1927 m. Šilutės apskr., Jaunių k., priklausęs to paties būrio J. Aginto grupei. Jo kūnas buvo parvežtas į Priekulę ir kurį laiką laikytas numestas MGB Priekulės skyriaus būstinės kieme, prie rūsio-sandėliuko  pastato. Tai liudija operatyvinėje byloje rastas fotonegatyvas. Jame matomas  gulintis kieme J. Gailiaus kūnas ir minėto rūsio-sandėliuko kiemo fasado fragmentas.

2020-09-22

Jonas Vaičiulis-Jurginas, g. 1916 m. Bikavėnuose, Vainuto vlsč. Partizaninėje kovoje nuo 1944 m. Kovojo Šalnos kuopos 2-ajame – Tulpės būryje.  Vėliau – Geležinio Vilko skyriaus vadas. 1950-aisiais gegužės 24 d.  jis su dviem bendražygiais netolimame Pajūriškių miškelyje (prie Jūros upės, ties Žvingiais, Šilutės r.) pateko į apsuptį. Jonas Vaičiulis-Jurginas ir dar vienas partizanas žuvo, o J. Jagminas, pasibaigus šoviniams, norėjo nusišauti, tačiau kulka išėjo per akį, ir jis liko gyvas.

1996 m. Žvingių parapijos kapinėse per Šv. Roko atlaidus pašventintas juodo akmens 3,2 m atminimo kryžius iš Žvingių parapijos kilusiems partizanams. Paminklą šventino klebonas A. Arnašius. Pagrindinis iniciatorius – iš šio krašto kilęs LPKTS Tauragės skyriaus pirmininkas P. Rindokas. Paminklą sukūrė meistras T. Žymančius. Jame iškalta 31 pavardė. Jonas Vaičiulis-Jurginas taip pat įamžintas paminkle. Sąraše išsiskiria keliskart pasikartojanti Vaičiulių pavardė. Ji įrašytina į Lietuvos laisvei daugiausia paaukojusių šeimų sąrašą. Net keturi Bikavėnų kaime gyvenę broliai Vaičiuliai – Antanas-Tigras, Vincas-Papartis, Jonas-Jurginas ir Juozas-Šarka – įstojo į Žvingių apylinkėse veikusius partizanų dalinius ir kovodami žuvo 1946, 1950, 1953 m.

 2020-06-11

Nuotraukoje matote Lėbartų kapinėse 1990 m. perlaidotų partizanų kapas. Didžiojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis parašyta: “ŽUVOKOVOSE/ UŽ LIETUVOS LAISVĘ:/ ANTANAVIČIUS/ KAZIMIERAS 1908 – 1947 IV 9/ANTANAVIČIUS/ POVILAS 1914– 1947 IV9/MALAKAUSKAS/KASPARAS 1909– 1947 IV 9“ . Mažojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis užrašyta: “JULIJONA/ANTANAVIČIENĖ/ 1912 - 1997“ (partizano Antanavičiaus Kazimiero žmona).

Daugiau informacijos rasite čia.

PARTIZANŲ KAPAVIETĖ LĖBARTŲ KAPINĖSE

1947 m. balandžio 9 d.  Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. (dab. Plungės r.) 20 MGB kareivių ir stribų grupė vykdė karinę-čekistinę operaciją. Jos metu partizanų rėmėjo K. Beržanskio namuose buvo aptikti Žemaičių apygardos štabo partizanai. Susišaudymas tęsėsi 7 valandas. Žuvo keturi partizanai: apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo narys Kasperas Malakauskis-Bimba ir vokietis Vilhelmas Stombeka. Taip pat žuvo kaimo gyventojas, partizanų rėmėjas Steponas Andrijauskas.

1947 04 09 žuvusius LLA karius, Žemaičių apygardos štabo narius išvežė į Plungės milicijos kiemą, pametė ant žemės. Kieme žuvusiųjų palaikus ilgai nelaikė. Daug plungiškių ėjo žiūrėti. Greitai iš milicijos kiemo išvežė. Plungės gyventojas Rotė su savo baltu arkliu veždavo žuvusius partizanus iš milicijos kiemo į užkasimo vietą, kai saugumiečiai jo paprašydavo. Pagrindinai Rotė veždavo prekes į Klaipėdą ir kitus miestus. Žuvusių minėtų kovotojų vežti į užkasimo vietą Rotės su baltu arkliu neprašė, nes jo dukra buvo mano mokyklos draugė. Taip saugumiečiai slėpė nuo žmonių, Lietuvos didvyrių užkasimo vietą. Užkasė prie visų tokio likimo, Lietuvos patriotų, žvyrduobėje.

1990 m. Kazimiero Antanavičiaus žmona Julija organizavo palaikų atkasimą ir vėlesnį perlaidojimą Lėbartų kapinėse. Pastarosiose buvo perlaidoti Žemaičių apygardos apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo narys Kasperas Malakauskis-Bimba.

Panaudota medžiaga: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro internetinės svetainės tekstai PDF formate, antkapių nuotraukos (Aut. Sabina Vinciūnienė)

Lėbartų kapinėse 1990 m. perlaidotų partizanų kapas. Didžiojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis parašyta: “ŽUVOKOVOSE/ UŽ LIETUVOS LAISVĘ:/ ANTANAVIČIUS/ KAZIMIERAS 1908 – 1947 IV 9/ANTANAVIČIUS/ POVILAS 1914– 1947 IV9/MALAKAUSKAS/KASPARAS 1909– 1947 IV 9“ . Mažojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis užrašyta: “JULIJONA/ANTANAVIČIENĖ/ 1912 - 1997“ (partizano Antanavičiaus Kazimiero žmona).

Kazimiero Antanavičiaus - Tauro biografija ir platesnė informacija apie kitus partizanus.

 2020-04-30

Partizanai

1. Iš kairės stovi: Steponas Grevys-Verpetas, jo žmona Mėta Šeškaitė-Grevienė, Jonas Grevys-Žvalgas.

2. Šilininkų kaime Jono Grevio-Žvalgoi žūties vietoje sesers Juzefos ir Vytauto Būdvyčių iniciatyva pastatytas kuklus metalinis kryžius.

3. Sandėliuko pastatas. Jame nakčiai buvo užrakinami nužudytieji partizanai. Fotografuota 1994 m. paminklo, skirto šioje teritorijoje niekintiems ir užkastiems  Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono  rezistentams atminti, šventinimo metu.

Nuotraukas rasite čia (pirmoji, antroji, trečioji).

2020-09-30


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos