Laisvės kovos

Laisvės kovos Klaipėdos krašte 

1950 m. Klaipėdos apskrities MGB vykdytų operacijų metu žuvo 20 Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Rambyno (Pilies) ir Geležinio Vilko būrių partizanų. Pavieniui žuvo 9 partizanai, o grupėmis 11 partizanų. Rambyno (Pilies) būrys neteko 9 partizanų, o Geležinio Vilko būrys 11 partizanų.
1950 m. sausio 19 d. Pašiaudžio k., Žem. Naumiesčio vlsč. MGB kariuomenės 273 šaulių pulko kareivių vykdytos karinės operacijos metu, žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Geležinio vilko būrio vadas Vytautas Kurmis-Audra, būrio partizanai Edvardas Kurmis-Aušra, Basė Krauleidytė-Kurmienė, sl. Birutė, Jonas Pocius-Dobilas, Kazys Rudys-Trimitas, Lendrelė, Jonas Stirbys-Beržas.  Žuvus Vytautui ir Basei Kurmiams, našlaite liko jų keturmetė dukrelė Adelė. Ją užaugino giminės.
Ryšininkas Petras Balsys, kilęs iš Žiogų k., Švėkšnos vlsč., teigia, kad Vytauto Kurmio-Audros būrio  veikimo teritorija apėmė Ramučių, Jaunių, Pjaulokių, Labatmedžio kaimų  vietoves ir miškus. Ryšininkai platino spaudą – nedidelius lapelius, kuriuos  jiems atnešdavo partizanai. Klijuodavo miesteliuose, kryžkelėse prie kryžių, medžių.
Žinios apie 1950 m. nužudytus Geležinio Vilko partizanus pateiktos MGB pažymoje dėl agentūrinės bylos Nr. 29 „Išdavikai“, sudarytoje 1952 m. birželio mėnesį, kurioje yra Priekulės apylinkėse 1949–1952 m. nužudytų partizanų sąrašai. Taip pat papildomų žinių rasta bibliografiniuose šaltiniuose bei apklausiant liudininkus.
Nuotraukų sąrašas:
1-oji nuotrauka - Geležinio Vilko būrio partizanai. Viduryje sėdi  būrio  vadas Vytautas Kurmis-Audra, šalia jo žmona Basė Krauleidytė Kurmienė-Lietuvaitė; žemiau jos – Edvardas Kurmis-Aušra. II eilėje iš kairės 2-as Domas Kurmis. Viršuje 2-as iš kairės Vaičiulis Jonas-Jurginas, 5-as Vaičiulis Juozas-Šarka.
2-oji nuotrauka - Geležinio Vilko būrio vadas Vytautas Kurmis-Audra.
3-oji nuotrauka - Vytauto Kurmio-Audros ir Basės Krauleidytės Kurmienės-Lietuvaitės dukra Adelė Kurmytė.
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė.
2020-02-11

 

1950 m. vasario 16 d. Aisėnų miške, Pėžaičių apylinkėje, Priekulės r., žuvo:

1. Pranas Auškalnis-Laisvė, Juozo, g. 1923 m. Vilkiuose, Veiviržėnų vlsč. Dariaus tėvūnijos

štabo darbuotojas. Partizaninėje kovoje nuo 1945 m.

2. Konstantinas Butkevičius, Mykolo, sl. Lyra, g. 1912 m. rugpjūčio 8 d., m. Rietave.

Eilinis partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m.

3. Eduardas Gavrilčikas, Eduardo, sl. Aidas, Vytenis g. 1914 m. Surviliškių mstl., Dotnuvos

vlsč., Kėdainių apskr. Eilinis partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1948 m.

4. Bronislava Žemgulytė-Lietuvaitė, Žemčiūgas, g. 1925 m. Juodupyje, Veiviržėnų vlsč.

Eilinė partizanė. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m.

MGB duomenimis Laisvės bunkerio vietą saugumiečiai sužinojo ištardę vieną Aisėnų gyventoją, partizanų ryšininką. Bunkeris buvo apsuptas, vyko susišaudymas, kurio metu žuvo minėti partizanai. Žuvusių partizanų kūnai buvo vežami niekinimui į Veiviržėnų, Dovilų bei Priekulės MGB būstines. Tiksli užkasimo vieta nežinoma. 1991 m. žūties vietoje partizanų atminimui pastatytas ąžuolinis kryžius, vėliau tipinis Genocido centro atminimo ženklas. Taip pat šie partizanai simboliškai perlaidoti Veiviržėnų kapinėse. Kartu palaidotas (surasti palaikai Šilalės rajone) partizanas Juozas Auškalnis-Ąžuolas (Prano brolis). Jiems pastatytas memorialinis paminklas, kurio autorius liaudies meistras Vytautas Majoras.  
Grupinė nuotrauka Nr. 1
Aisėnų miške 1990 m. lapkričio 17 d. pastatytas ir pašventintas ąžuolinis kryžius, skirtas 1950 . vasario 16 d. Rambyno (Pilies) būrio vado Prano Auškalnio-Laisvės, partizanų Konstantino Butkevičiaus-Lyros, Eduardo Gavrilčiko-Aidoir Bronislavos Žemgulytės-lietuvaitės atminimui. Pastatytas LPKTS Veiviržėnų miestelio skyriaus pirmininkės Liucijos Padagienės ir  artimųjų iniciatyva. Kryžiaus autoriai – aisėniškiai Antanas Ruškys ir Povilas Stirbys.
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė
2020-02-20

Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos