Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus panoraminė nuotrauka 1-oji salė

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus panoraminė nuotrauka 2-oji salė

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus

1940–1953 m. laikotarpis Lietuvoje pasėjo mirtį ir netektis. Okupantų nuimtas „derlius“ – didieji trėmimai į Sibirą ir kitus atokius SSRS regionus, nekaltų žmonių žudynės, represijos, pokario rezistentų naikinimas. Ekspozicija apie tremtį ir rezistenciją Klaipėdos rajone yra muziejaus trijų pastatų komplekse. Tai buvusi vokiečių žandarmerija, pastatyta 1909 m. Pokariu ten įsikūrė Priekulės rajono saugumas, vėliau apylinkė, o 2006 m. – muziejus. Išlikusi autentiška sodybos struktūra ir pavidalas.

Stacionari stendinė ekspozicija išdėstyta trijose pagrindinio pastato patalpose. Pirmose dviejose patalpose pavaizduota pokario rezistentų kova, vykusi Klaipėdos rajone. Mūsų rajono šiaurinėje dalyje veikė Kardo rinktinės Žemaičių apygardos partizanų junginiai – Žygimanto, Kaributo ir Briedžio būriai. Rajono pietvakariuose veikė Butigeidžio rinktinės, Kęstučio apygardos partizanų junginiai – Rambyno (Pilies) būrys. Geležinio Vilko būrys veikė gretimame Šilutės rajone, bet jame kovojo ir iš mūsų rajono kilę partizanai. Stacionarioje stendinėje ekspozicijoje nuosekliai rodomi rezistencinės kovos etapai, kovinės struktūros, vietos, kuriose vyko kovos, nuotraukų kopijose galima pamatyti įsiamžinusius laisvės kovotojus, ryšininkus. Taip pat yra ir pavienių originalių daiktų, rastų, dovanotų ar pagamintų pagal pirminį pavyzdį – primusas, rastas Aisėnų girioje, prie buvusio partizanų bunkerio, partizanų vado kėdutė, rankovės antsiuvas.

Trečiojoje patalpoje – ekspozicija apie tremtį. Iš Klaipėdos rajono vienuolikos seniūnijų 1941–1953 m. buvo ištremti 2402 gyventojai (šie skaičiai apytiksliai). Jų laukė prievartinis ilgalaikis gyvenimas tam nepritaikytuose barakuose ir sunkus vergiškas darbas atkampiausiuose SSRS regionuose. Dėl išsekimo ir ligų Šiaurės sniegynuose ar druskingose pietinių rajonų dykrose per šį laikotarpį tremtyje mirė nemažai žmonių. Į GULAG’o lagerius 1940–1951 m. buvo ištremti 443 Klaipėdos rajono gyventojai. Šie skaičiai apytiksliai. Tai pasakytina apie 1949–1953 m. laikotarpį, kurio duomenys – tai pavieniai dokumentai, esantys Muziejaus archyve. Tikslesnė informacija, surinkta iš penkių Lietuvos gyventojų genocido vardyno tomų, – tai 1940–1948 m. laikotarpis.

Stenduose parodomi tremties mastai Lietuvoje ir Klaipėdos rajone; taip pat rodoma, kaip tremtiniai gyveno, dirbo, kūrė, saugojo lietuvybę ten, toli nuo Tėvynės. Gausu daiktų – tai įvairūs rankdarbiai, namų apyvokos ir buities daiktai, taip pat įvairūs dokumentai. Pasakojama ne tik apie paprastus tremtinius, bet ir apie politinius kalinius. Ekspozicijoms medžiaga buvo renkama nuo 1997 m. Tai dovanotos nuotraukos, daiktai, dokumentai, laiškai, kurie buvo gauti iš buvusių politinių kalinių ir tremtinių ar iš jų artimųjų.

Muziejaus rūsyje pokariu buvo įkurtas laikinas Priekulės rajono NKVD-NKGB skyriaus kalėjimas. Dabar tai ekspozicijos dalis. Skliautuotos lubos, betoninės grindys, arkiniai langai, raudonas mūras ir įdomi drenažo sistema – vokiškasis laikotarpis. Pats pastatas, tiksliau, trijų statinių kompleksas – tipiškas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Rytprūsių valdiško pastato – žandarmerijos pavyzdys, kokių Mažojoje Lietuvoje beveik neišliko. Reprezentuoja tiek Rytprūsių architektūrą, tiek pokario istorinius įvykius.

Lauko ekspoziciją sudaro sodo namelis, kuriame pokariu buvo padaryta lavoninė – joje pernakt užrakindavo dienos metu niekintus nužudytus partizanus. Šiuo metu tai koplytėlė – atminimo vieta. Už koplytėlės stovi tremties vagonas. Jis pagamintas 1944 m. Vokietijoje, vėliau jį naudojo trėmimams. Gautas iš Kultūros ministerijos, medinės dalys restauruotos, geležinės originalios. Lankytojai į vagoną gali įlipti, pasėdėti ant gultų; didesnės grupės išbando, kiek žmonių talpina vagonas. Remiantis tremtinių atsiminimais, pasakojama, kaip vyko kelionė į tremtį. Muziejaus sklype yra masinė rezistentų kapavietė. Joje pastatytas memorialas. Vėlgi pasakojame pokario partizanų palaikų niekinimo, užkasimo, paieškų istoriją. Sklypo gale pastatytas tipinis partizanų bunkeris, kurį taip pat galima apžiūrėti, pabūti.

Lankytojai muziejuje gali sužinoti ne tik apie tremtį ir rezistenciją, bet ir apie Mažosios Lietuvos praeitį. Iš kitų savo epochos ir regiono pastatų sodyba išsiskiria geru išsilaikymu – išliko daugmaž autentiška pastatų išorė, medžiagos, konstrukcijos ir pan. Tokių specifinės paskirties pastatų – žandarmerijų – Mažojoje Lietuvoje beveik neišliko, todėl muziejaus pastatų kompleksas vertintinas kaip nedažnas savo epochos reliktas.

EN

Priekulė Museum of the History of Freedom Fights and Deportation

Welcome to the Priekulė Museum of the History of Freedom Fights and Deportation. It is located in a complex of buildings of the former gendarmerie, built in 1909. Fate determined so that after the Second World War it became the headquarters of security, which operated until 1954. Having opened the old door, we go down the stairs to the former detention centre, where detainees used to be kept.

There are three exhibition halls on the first floor of the museum. In Hall I, the stands show the partisan structures having operated in the Klaipėda region and throughout Lithuania.

In Hall II, a billboard photo exhibition shows partisan armament and equipment, bunkers and hideouts, press, major battles, maps of the location of liaison officers and the network of security headquarters in Klaipėda district. The stand exposition shows real guerrilla weapons, ammunition, clothing details. There was a living room in this room during the gendarmerie and after the war, the room of stribokai where the guns were hung, and the arrested were brought to.

Hall III is dedicated to deportation. The stationary stand photo exhibition shows the extent of deportation, places, nature of work, life and customs. Part of the exposition tells about political prisoners, the camp system as well as the fates of the priests. The women's handicrafts on display are rich in national symbols. Various household and clothing items show the difficult life of deportees and political prisoners. The being of prisoners in prisons is illustrated by the clothes on display, individual items made in prisons and camps. In this room on the times of both: gendarmerie and security headquarters, there was a reception-interrogation room.

Ascending the old stairs to the second floor, we enter a hall dedicated to the history of old Priekulė. The billboard and material exposition covers the period from the 1st-6th century AD to the present day. Baltic relics, finds from the German period - from biblical buckles, buttons, ammunition, signs and other archaeological finds can be seen. The old windows of the museum remain from the times when Emil Josuttis' family still lived here. Gendarmerie family dishes were buried in the fall of 1944 and found on the museum’s grounds in 2013. This room was a living room before the war, and security interrogators worked there after the war.

The outdoor exposition consists of objects and buildings. It is a complex of gendarmerie buildings: an administrative, farm and garden house. An interesting well with an inside red brick masonry all the way to the bottom is exhibited. After the war, the garden hut became a morgue where the killed partisans were kept. Next to it, during daytime, the bodies were laid for examination, i. e. despised. Later, some of them were buried in the former garden, outside the cottage. Crosses mark a memorial graveyard of partisans. In 2009, an exile wagon was brought. A log on which partisans used to walk, was placed next to the house. At the back of the land plot there is a copy of the guerrilla bunker.

The translation was done by translator Ingrida Nasvytė, www.reikiavertimo.lt

RU

Добро пожаловать в исторический музей

Добро пожаловать в исторический музей, посвящённый борьбе за Свободу и ссылке города Прекуле. Он расположился в комплексе зданий бывшей жандармерии, построенном в 1909 году.  Судьба распорядилась так, что после Второй мировой войны там была штаб-квартира безопасности, которая действовала до 1954 г. Открыв старые двери, справа увидим лестницу, спустившись по которой попадаем в старую арестантскую, где держали задержанных. 

На I этаже музея находятся три зала с экспозициями. В 1-ом зале на стендах представлены партизанские структуры, действовавшие в Клайпедском крае и по всей Литве.

Во 2-ом зале на стендовой экспозиции фотографий представлены вооружение и экипировка, бункеры, убежища партизан, печать, наиболее важные сражения, на карте – места расположения связных, также сеть штаб-квартир безопасности в Клайпедском районе. На стендовой экспозиции предметов представлены настоящее оружие партизан, боеприпасы, предметы амуниции, детали одежды. Во времена жандармерии в этом помещении была гостиная, а после войны – помещение для стрибасов[1], в котором висело оружие, куда приводились задержанные.

3-ий зал посвящён ссылке. Стационарная стендовая экспозиция фотографий показывает масштаб, места ссылок, характер работ, быт, обычаи. Часть экспозиции рассказывает о политических заключённых; системе лагерей; также о судьбах священников. В экспонируемых женских рукоделиях много национальной символики. Разные предметы домашнего обихода, быта, одежды показывают нелёгкую жизнь ссыльных и политических заключённых. Экспонируемая одежда, отдельные предметы, сделанные в тюрьмах и лагерях, иллюстрируют жизнь заключённых в тюрьмах. В этом помещение и во времена жандармерии, и во времена штаб-квартиры безопасности была приёмная и комната для допроса.

Поднимаясь по старой лестнице на II этаж, попадаем в зал, посвящённый истории старой Прекуле. Стендовая и предметная экспозиция охватывает промежуток времени с I–VI столетия до рождества Христова и по наше время. Реликвии балтов, находки немецкого периода – от пряжек для библии, пуговиц, боеприпасов, вывесок и до других археологических находок. Старые окна музея остались со времён проживания здесь семьи Emil Josuttis. Посуда семьи жандарма, закопанная осенью 1944 г. и найденная в 2013 г. на территории музея. В этом помещение до войны была жилая комната, после войны в ней работали следователи из штаб-квартиры безопасности.  

Уличная экспозиция состоит из предметов и строений. Это комплекс зданий жандармерии – домик администрации, хозяйства и садовый домки. Интересный колодец – внутри, до самого дна выложена каменная стена из красного кирпича. После войны садовый домик использовался в качестве морга, где находились тела убитых партизан. Рядом с ним днём укладывались тела на осмотр, т.е. для надругательства.  Позже часть из них была зарыта за домиком в бывшем саду. Кресты обозначают мемориальное место захоронения партизан. В 2009 г. был доставлен вагон, на котором увозили в ссылку. Рядом с домиком положено бревно, по которому ходили партизаны. В конце участка есть копия бункера партизан. 

Перевод выполнила переводчик Ингрида Насвите, www.reikiavertimo.lt


[1] Член гражданского вооружённого отряда, помогавшего оккупантам в 1944-1954 гг. осуществлять репрессии в Литве.


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos