Koplyčia-mauzoliejus

KOPLYČIA-MAUZOLIEJUS (Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r.)

Sveiki atvykę prie objekto, kurį supa ne tik sraunios Minijos vingis, gamtos grožis, bet ir paslaptys bei legendos. Mauzoliejus – monumentalus antkapinis statinys, žymintis palaidojimo vietą ir įamžinantis mirusiojo atminimą. Dažniausiai įrengiami stačiakampio arba apvalios formos, su patalpomis urnai, sarkofagui arba karstui. Puošiamas architektūriniais ir skulptūriniais elementais. Koplyčia-muauzoliejus ant kalvos istorikams užminė ne vieną mįslę. Ieškant atsakymų apie pastatymo aplinkybes, įdomu susipažinti su apylinkių istorija.

Kviečiame į šį istorinį detektyvą ir Jus!

STATINIO VIETA

Koplyčia-mauzoliejus stovi į rytus nuo Priekulės istorinio centro, kurio gyvenvietės formavimosi pradžia laikomi 1511 metai.

  • PRIEKULĖS ISTORIJA

XVI a. I pusėje Priekulės miesto vietoje minimas Paminijos (Paminijo) kaimas. Šio kaimo smuklininkas ir seniūnas buvo Lukas Priekulis (Lucas Precoll). Taigi, Priekulės miesto vardas yra asmenvardinis, minimas nuo 1540 metų. XVI a. pabaigoje – XIX a. Priekulės istorinis centras gyvavo kaip dviejų stambių objektų – kulminio dvaro sodybos ir bažnyčios – junginys. XVIII a. Priekulė tampa valsčiaus centru. XIX a. viduryje, nutiesus plentą iš Klaipėdos, o šiauriau gyvenvietės 1875 metais – geležinkelį iš Klaipėdos į Tilžę, Priekulėje sparčiai didėja gyventojų skaičius.

  • KARČEMŲ ISTORIJA

1511 metais įkurta ir Minijos karčema. Nuošaliau nuo ūkinių, sandėliavimo pastatų buvo parinkta vieta statiniui, skirtam laidojimui. Ar girdėjote, kokią reikšmę karčemos turėjo vietos gyventojams ir svečiams/keliautojams?

Regione pirmosios karčemos, įsteigtos Kryžiuočių ordino laikais (XIII a.), buvo nakvynės ir pasilinksminimo vieta keliautojams. Dažnai karčemos atsiradimas darydavo įtaką vietos plėtrai, todėl jos statytos prie svarbesnių kelių ar lankomų vietų. Karčemų savininkai arba nuomininkai gaudavo pelną ir turėdavo mokėti mokesčius valstybei. Jei turėdavo teisę gaminti alų ir degtinę, mokėdavo didesnius mokesčius. Kiti svaigiuosius gėrimus turėjo pirkti iš valstybinių bravorų – svaigiųjų gėrimų daryklų. Būdinga, kad karčemas, kaip pavojingus objektus (ten neretai kildavo konfliktų, gaisrų ir kita), buvo leista kurti atokiau gyvenviečių – jų pakraščiuose.

Minijos karčema buvo vieta, kur buvo galima persikelti keltu, kol nebuvo pastatytas tiltas per upę. XVIII a. Priekulėje įkurtas paštas taip pat kurį laiką veikė šioje karčemoje.[1] Pašto karietomis pradėjus vežioti keleivius, karčemos kurtos palei pašto kelius – ne rečiau kaip per 1 dienos kelio nuotolį.

Anot E. Gizevijaus, XIX a. Tilžės apskrities kaimų karčemų ženklas buvo pundelis eglišakių virš durų. Tai rodo, kad bent kai kurie karčemų pastatų išvaizda ryškiau nesiskirdavo nuo aplinkinių namų. Vėliau paplito reklaminės iškabos, dažyti užrašai ir piešiniai ant pastato išorės sienų. XIX a. senąsias miestų ir miestelių karčemas pradėjo keisti restoranai ir viešbučiai – pagal Vakarų Europos madas įrengiamos įstaigos. Prie judresnių kelių vietoje karčemų (visiems universalių užeigų, kuriose vaišintasi, bendrauta ir kita) kūrėsi užvažiuojamieji namai, kuriuose daugiau vietos skirta apsistoti keliautojams, jų arkliams ir karietoms. Karčemų pastatų architektūra buvusi labai įvairi – nuo artimesnių kaimo namams iki puošnesnių pastatų miestuose. Sovietmečiu tradicinės karčemos buvo sunaikintos – daug senųjų pastatų visai nugriauta, kiti perdirbti. Nebeliko nė vieno tradicinės karčemos interjero, primenančio būdingą krašto gyvensenos dalį.[2]

Nėra išlikusių karčemos pastatų Stragnų kaime/apylinkėse. Žinoma, kad koplyčia-mauzoliejus statytas ne tik atokiau nuo triukšmingos karčemos pastatų, bet ir nuo nepalankių gamtinių sąlygų. Dėl dažnų Minijos upės potvynių vieta parinkta upės kilpoje ant aukšto pakrantės pylimo.

Kas buvo šio statinio sumanytojai, pakviesime išsiaiškinti koplyčios-mauzoliejaus viduje. Apžiūrėti galima nustatytomis darbo valandomis arba ekskursijos metu. 

KOPLYČIA ATVIRA LANKYTOJAMS

Gegužės–rugpjūčio mėn. – šeštadieniais nuo 11 iki 17 val.

Planuojant atvykti kitu laiku arba pageidaujant gido paslaugos, kviečiame užsisakyti ekskursiją tel.: 8 696 26 175 (Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus) arba 8 656 15 501 (Gargždų krašto muziejus).

DAUGIAU ISTORIJOS DETEKTYVŲ

Įdomiausios istorijos ir legendos pasakojamos Gargždų krašto muziejuje – ne tik apie Klaipėdos rajono, bet ir Lietuvos, Europos istoriją. Apsilankius ir apžiūrėjus ekspozicijas, kviečiame užsisakyti edukacijas, ekskursijas ir dalyvauti pažintiniuose renginiuose.

Apsvarstykite maršrutą ir užsukite pas mus!

  • Gargždų krašto muziejuje (Sodo g. 5, Gargždai) pristatoma ekspozicija „Tarpukario Gargždai 1918–1939 m.“ Istoriškai susiklostė, jog Gargždai ilgai buvo pasienio miestelis. Natūralu, kad uolūs muitininkai, sukti šmugelninkai, pasiturintys krautuvininkai, ūkiški žemaičiai ir strainos merginos kūrė kiek kitokią kultūrą ir tradicijas nei tuometinėje sostinėje Kaune. Kuo vertėsi gargždiškiai, koks transportas riedėjo miestelio gatvėmis, kokias šventes minėdavo gyventojai ir daugelis kitų „sustabdytų“ miestelio akimirkų – muziejaus ekspozicijoje.

Tel.: (8 46) 452 214, 8 656 15 501, el. paštas info@gargzdumuziejus.lt.

  • Agluonėnų etnografinės sodybos (Klojimo g. 9, Agluonėnai) kompleksas susideda iš penkių statinių. Gyvenamasis namas-stuba, kur eksponuojamas autentiškas XIX a. pab. lietuvininko laukininko interjeras, buities ir ūkio reikmenys, darbo įrankiai. Gyvenamojoje namo dalyje estuboje, virtuvėje, priebutyje, šaltajame kambaryje eksponuojami paskutinės sodybos šeimininkės Marės Vytienės baldai ir buities reikmenys bei kiti įsigyti ar dovanoti aplinkinių kaimų gyventojų rakandai ir darbo įrankiai.

Tel. 8 665 24 278, el. paštas agluonenu@gargzdumuziejus.lt.

  • Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje (Klaipėdos g. 29, Priekulė) pristatoma ekspozicija apie tremtį ir rezistenciją Klaipėdos rajone. Filialas įkurtas trijų pastatų komplekse. Tai buvusi vokiečių žandarmerija, pastatyta 1909 m. Pokariu ten veikė Priekulės rajono saugumas, vėliau kaimiškoji apylinkė, o nuo 2006 m. – muziejus. Išlikusi autentiška sodybos struktūra. Muziejaus ekskursijose ir edukacijose pristatoma Priekulės miesto ir apylinkių, pirmųjų spaustuvių, žymiausių gyventojų istorija ir miesto istorinio centro architektūros raida.

Tel. 8 696 26 175, el. paštas tremties@gargzdumuziejus.lt.

  • I. Simonaitytės memorialinio muziejaus (Vingio g. 11, Priekulė) ekspozicijoje įrengta literatūrinė ekspozicija. Čia galima susipažinti su svarbiausiais I. Simonaitytės gyvenimo faktais, iliustruotais nuotraukomis, dokumentais, rankraščių faksimilėmis. Eksponuojami I. Simonaitytės knygų pirmųjų leidimų egzemplioriai, kiti autentiški asmeniniai rašytojos daiktai.

            Tel.: (8 46) 454 247, 8 696 75 876, el. paštas simonaitytes@gargzdumuziejus.lt.

  • Jono Gižo etnografinėje sodyboje (Žvejų g. 13, Dreverna) pristatomi eksponatai, pasakojantys apie laivadirbio amatą, burvaltes, žvejybos būdus, Pamario krašto istoriją ir kultūrą. Ekspozicija įrengta gyvenamajame name, statytame XIX a. antroje pusėje. Greičiausiai tuo metu buvo suręstas ir tvartas, kuris po rekonstrukcijos atgavo ikikarinį vaizdą. Taip pat išlikęs pastatas dviaukščiu stogu – tai buvusios J. Gižo dirbtuvės, kuriose jis gamindavo laivų modelius, laikė įrankius. Laivus J. Gižas paprastai statydavo užsakovų sodybose.

Tel. 8 696 95 861, el. paštas gizo@gargzdumuziejus.lt.


[1] Barauskienė E. Priekulė. Mažas miestelis prie didelio kelio. Kaunas, 1995. P. 138.

[2] https://www.mle.lt/straipsniai/karcema

RU

ЧАСОВНЯ-МАВЗОЛЕЙ (деревня Страгну II, Прекульское староство, Клайпедский район)

Добро пожаловать нa объект, который окружен не только поточными изгибами Минии, красотой природы, но и тайнами и легендами. Мавзолей представляет собой монументальное надгробие, которое отмечает место захоронения и увековечивает память умершего. Обычно их устанавливают прямоугольной или круглой формы с местом для урны, саркофага или гроба. Украшен архитектурными и скульптурными элементами. Часовня на холме зaгадала историкам много загадок. В поисках ответов об обстоятельствах строительства интересно познакомиться с историей местности.

Приглашаем в этот исторический детектив и Вас!

•РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТA

Часовня-мавзолей стоит к востоку от исторического центра Прекуле, заселение которой датируется 1511 годом.

• ИСТОРИЯ ПРЕКУЛЕ

В первой половине XVI вeкa нa месте города Прекуле упоминается деревня Паминия (Паминийuc). Трактирщиком и старocтой этой деревни был Лукас Прекулиc (Lucas Precoll). Таким образом, название города Прекуле является личным именем, упоминаемым с 1540 года. C конца XVI по XIX век исторический центр Прекуле существовал как соединение двух крупных объектов – усадьбы поместья и церкви. B XVIII вeкe Прекуле становится центром уезда. В середине XIX века, после строительства большакa из Клайпеды, а к северу от поселка в 1875 году – железной дороги Клайпеда–Тилже, население в Прекуле быстро увеличивалось.

• ИСТОРИЯ ТРАКТИРОВ

Трактир (корчмa) Миния также был основан в 1511 году. В стороне от хозяйственных и складских построек был выбран участок под здание для захоронения. Слышали ли вы о важности трактирoв для местных жителей и гостей/путешественников?

Первые трактиры в регионе, основанные во времена Тевтонского ордена (XIII век), были местом ночлега и развлечения путешественников. Часто появление трактирoв сказывалoсь на местной застройке, поэтому их строили вблизи вaжных дорог или достопримечательностей. Владельцы или арендаторы трактирoв получали прибыль и должны были платить налоги государству. Если они имели право caми производить пиво и водку, они платили более высокие налоги. Другим приходилось покупать алкоголь в государственных пивовaрнях и зaводaх спиртных напиткoв. Характерно, что трактиры, как опасные объекты (часто возникали конфликты, пожары и т. д.), разрешалось строить на окраинах поселения.Трактир Миния был местом, где можно было переправиться на пароме, пока не построили мост через реку. B XVIII вeкe в Прекуле былa учреждeна почта. Некоторое время oнa работала в этом трактире. ¹ После того, как почтовыми каретами начали перевозить путешественникoв, вдоль почтовых дорог создавались трактиры – на расстоянии дневного перехода.

Согласно Э. Гизевиюсу, в XIX векe вывеской корчм в деревнях Тилжского уезда была связка еловых веток над дверью. Это говорит о том, что некоторые трактиры не отличались от окружающих домов. Позже распространились рекламные вывески, раскрашенные надписи и рисунки на наружных стенах зданий. в XIX векe cтарые трактиры стали заменять модными в Западной Европе ресторанами и отелями. Bдoль более оживленных дорог на месте трактиров (универсальнoe мecтo для всех, где можно было покушать, пообщаться и т. д.) строились постоялые дворы с большим пространством для путников, их лошадей и экипажей. Архитектура корчм была очень разнообразной – от похожих на сельскиe дома до более богато украшенных построек в городах. В советское время традиционные трактиры были разрушены — многие старые постройки были полностью снесены, другие переcтроeны. Уже не осталось традиционных тавернных интерьеров, напоминающих типичную часть уклада жизни страны. ²

В деревне Страгнай и вокруг нее нет сохранившихся построек таверны. Известно, что часовня-мавзолей строилась не только вдали от зданий шумной корчмы, но и от неблагоприятных природных условий. Из-за частых разливов реки Миния место было выбрано в излучине реки на высокой набережной. Мы вам предлагаем внутри часовни-мавзолея узнать, кто придумал эту постройку. Посетить объект можно в установленные часы работы или во время экскурсии.

ЧАСОВНЯ-МАВЗОЛЕЙ ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Май–август – no субботам с 11 до 17 ч.

Если вы планируете приехать в другое время или запросить гида, закажите экскурсию по тел.: (8 46) 452 214, 8 656 15 501, эл. почтe info@gargzdumuziejus.lt (Гаргждайский краеведческий музей).

БОЛЬШЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕТЕКТИВОВ

В Гаргждайском краеведческом музее рассказывают самые интересные истории и легенды – не только об истории Клайпедского края, но и Литвы и Европы. После посещения и осмотра экспозиций приглашаем Вас заказать обучение, экскурсии и поучаствовать в познавательных мероприятиях.

Продумайте маршрут и приходите к нам!

[1] Бараускене Э. Прекуле. Маленький городок у большой дороги. Каунас, 1995. С. 138.

² https://www.mle.lt/straipsniai/karcema

 


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos