1951 m. žuvę partizanai

1951 m. žuvę pavieniui Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Rambyno (Pilies) būrio partizanai:

 • Antanas Pakalniškis, Antano, sl. Žalgiris, Almantas, g. 1925 m. Girininkuose, Kvėdarnos

vlsč. Tėvūnijos štabo darbuotojas. Partizaninėje kovoje nuo 1945 m. Žuvo 1951 m.

sausio 16 d. Šiuraičiuose, Priekulės r.

 • Vladas Siutelas, g. 1928 m. Lembe (?), Kvėdarnos vlsč. Eilinis partizanas. Partizaninėje

kovoje nuo 1950 m. Žuvo 1951 m. sausio 15 d. Lembe, Kvėdarnos apyl. Kitame šaltinyje – buvo minimą datą sužeistas ir netrukus mirė.

Steponas Grevys-Verpetas, g. 1923 m. Pajūryje, Rietavo vlsč. Skyriaus vadas. Partizaninėje

kovoje nuo 1945 m.

1951 m. žuvę grupėmis Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Rambyno (Pilies) būrio partizanai :

 • 1951 m. sausio 13 d. Rusinuose, Liepaičių apylinkėje, netoli Rusinų m-los, žuvo:

Steponas Grevys-Verpetas, g. 1923 m. Pajūryje, Rietavo vlsč. Skyriaus vadas. Partizaninėje

kovoje nuo 1945 m.

Pranas Poška, Jono, sl. Galiūnas, g. 1927 m. Mikužiuose, Švėkšnos vlsč. Eilinis

partizanas.

 • 1951 m. kovo 28 d. Medžioklės miško bunkeryje, Švėkšnos apyl., žuvo:

Stasys Čeliauskas, Juozo, sl. Pareiga, g. 1915 m. Kelvėtuose, Švėkšnos vlsč. Skyriaus

vadas. Partizaninėje kovoje nuo 1946 m.

Petras Lidžius-Kardas, g. 1929 m. Gediminaičiuose, Švėkšnos vlsč. Eilinis partizanas.

Partizaninėje kovoje nuo 1951 m.

1951 m. žuvę grupėmis Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Geležinio Vilko būrio partizanai :

 • 1951 m. sausio 1 d. Užtenenyje, Šilutės r., žuvo:

Antanas Birbalas, Liudviko, sl. Ąžuolas (Kregždė?), g. 1927 m. Spiečiuose, Žem.

Naumiesčio vlsč. Eilinis partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m.

Petras Jankauskas, Petro, sl. Drąsutis, Jazminas, g. 1928 m. Jurkaičiuose, Švėkšnos vlsč.

Eilinis partizanas.

1951 m. žuvę pavieniui Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai:

 • MGB operatyviniuose dokumentuose yra žinių apie tai, kad 1951 m.

balandžio 5 d. MGB Klaipėdos r. skyriui vykdant operaciją Kaributo būrio

Vladislovas Gliožaitis (Gliožys), Povilo, sl. Ramutis, Vidmanto kuopos, priklausiusios

Kaributo būriui, partizanas. Į mišką pasitraukė 1949 m., pabėgęs nuo tremties. Tuo

tarpu visa šeima 1949 m. kovo 27 d. buvo ištremta į Krasnojarsko krašto Dolgij Most

gyvenvietę.. Gargždiškė Aldona Gliožaitė teigia, kad jos brolis Vladislovas Gliožaitis - Ramutis

kartu su Albinu Lingiu slapstėsi Peklinės miške. Žuvo 1951 m. liepos 3 d.

Peklinės miške Plungės r. per MGB Plungės vykdytą čekistinę operaciją. Kartu su juo

buvęs partizanas Albinas Lingys spėjo pasitraukti. Vladislovas Gliožaitis buvo nuvežtas į

Kulių miestelį ir ten niekinamas. Vėliau užkastas už Kulių miestelio kapinių ribos.

 1. 1989 m. rugsėjo 8 d. iš Plungės r. Kulių mstl. užkasimo vietos perkelto ir šioje vietoje palaidoto 1951 m. liepos 3 d. Plungės r. Peklinės miške žuvusio Žemaičių apygardos partizano Vladislovo Gliožaičio kapas. Foto S. Vinciūnienė, 2012 m.

Informaciją parengė Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė

Nuotraukų sąrašas:

 1. Petras Lidžius
 2. Stasys Čeliauskas
 3. Antanas Pakalniškis
 4. Steponas Grevys
 5. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kaributo būrio partizanai. I-oje eilėje iš kairės 1-mas Vladislovas Gliožaitis.
 6. Vladislovo Gliožaičio kapas
 7. Paminklas partizanams: Stasiui Čeliauskui – Pareigai, Petrui Lidžiui – Kardui ir ryšininkei Joanai Brazauskaitei – Lietuvaitei. Nuotrauka D. Barasa, 2010 m.
 8. Paminklas partizanui Steponui Greiviui – Verpetui. Nuotrauka V. Skuodo, 2009 m.
 9. Paminklas partizanui Antanui Pakalniškiui – Žalgiriui. Nuotrauka S. Vinciūnienės, 2008 m.

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos