Laisvės kovos Klaipėdos krašte

LAISVĖS KOVOS KLAIPĖDOS KRAŠTE

1950 m. Klaipėdos apskrities MGB vykdytų operacijų metu žuvo 20 Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus rajono Rambyno (Pilies) ir Geležinio Vilko būrių partizanų. Pavieniui žuvo 9 partizanai, o grupėmis 11 partizanų. Rambyno (Pilies) būrys neteko 9 partizanų, o Geležinio Vilko būrys 11 partizanų.

1950 m. sausio 19 d. Pašiaudžio k., Žem. Naumiesčio vlsč. MGB kariuomenės 273 šaulių pulko kareivių vykdytos karinės operacijos metu, žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Geležinio vilko būrio vadas Vytautas Kurmis-Audra, būrio partizanai Edvardas Kurmis-Aušra, Basė Krauleidytė-Kurmienė, sl. Birutė, Jonas Pocius-Dobilas, Kazys Rudys-Trimitas, Lendrelė, Jonas Stirbys-Beržas.  Žuvus Vytautui ir Basei Kurmiams, našlaite liko jų keturmetė dukrelė Adelė. Ją užaugino giminės.

Ryšininkas Petras Balsys, kilęs iš Žiogų k., Švėkšnos vlsč., teigia, kad Vytauto Kurmio-Audros būrio  veikimo teritorija apėmė Ramučių, Jaunių, Pjaulokių, Labatmedžio kaimų  vietoves ir miškus. Ryšininkai platino spaudą – nedidelius lapelius, kuriuos  jiems atnešdavo partizanai. Klijuodavo miesteliuose, kryžkelėse prie kryžių, medžių.

Žinios apie 1950 m. nužudytus Geležinio Vilko partizanus pateiktos MGB pažymoje dėl agentūrinės bylos Nr. 29 „Išdavikai“, sudarytoje 1952 m. birželio mėnesį, kurioje yra Priekulės apylinkėse 1949–1952 m. nužudytų partizanų sąrašai. Taip pat papildomų žinių rasta bibliografiniuose šaltiniuose bei apklausiant liudininkus.

Straipsnį parengė Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus filialo vadovė Sabina Vinciūnienė.


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos