Reklama Priekulės laikraštyje

Reklama Priekulės laikraštyje Konservatyvų draugystės laiškas

Reklama Priekulės laikraštyje Konservatyvų draugystės laiškas paprastai buvo spausdinama dviejuose paskutiniuose puslapiuose. Skelbimai buvo rašomi tiek lietuvių, tiek vokiečių kalbomis. Šriftas daugiausiai gotiškas, naudotas ir lotyniškas. Didesni skelbimai dažnai įrėminami įvairios konfigūracijos rėmeliais arba svarbesnė jų dalis pabraukiama. Naudoti ir papildomi piešiniai, paveikslėliai. Kas gi juos skelbdavo laikraštyje? Tai – valdiškos įstaigos, visuomeninės draugijos, sąjungos, dvarininkai, prekybininkai, amatininkai, gyventojai. Turinys įvairus – nuo atsiprašymo apkalbėjus, vedybinių skelbimų, pamesto daikto iki teismo sprendimų ir kt.

Priede pateikiami Priekulės laikraščio Konservatyvų draugystės laiško, ėjusio 1882–1918 m. Priekulėje gotišku šriftu, reklamos pavyzdžiai. Laikraštį leido Rytprūsių vokiečių konservatyvų draugovė. 1902 m. turėjo 750 prenumeratorių, 1912 m. – apie 1000 (daugiausia iš Klaipėdos ir Šilokarčemos aps.). Išleistas vietoj ėjusio 1879–1882 m. Tiesos prieteliaus. Leido ir redagavo Jurgis Traušys, po jo mirties – Vilius Kučius. Ėjo kartą per savaitę, nuo 1899m. sausio  13 d. – du kartus per savaitę. Leido priedus KeleivisPadėjimas prie Konservatyvų draugystės laiško ir kita. Leidinys skirtas Mažosios Lietuvos lietuvininkams, tačiau buvo priešiškas lietuvių tautiniam judėjimui.

Trumpai apie šio laikraščio leidėją, spaustuvininką, politikos veikėją Jurgį Traušį (1844 VIII 6 Dravernoje 1918 VIII 22 Drukiuose, Priekulės par.). Atsisakęs tapti misionieriumi, nuo 1866 dirbo Priekulėje įkurdintoje Schroederio spaustuvėje. Čia įgijęs profesinių žinių bei įgūdžių, 1875 spaustuvę perpirko. Spausdino knygas, kalendorius, periodinę spaudą. 1886 greta Priekulės buvusiame Drukių kaime pasistatė naują spaustuvę. Spausdino Evangeliškas kalendras, periodinius leidinius Alyvų lapai (1891), Keleivis (1884), Laiškelis apie evangelijos praplatinimą<...> (1887), Lekiantieji laiškai (1881–82), Tiesos prietelius (1880–82). Prieštaravo tautiniam judėjimui, kovai už lietuvių mokyklas. Už atžagarumą Martyno Jankaus aštriai kritikuotas.

Panaudota medžiaga – Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsniai, Konservatyvų draugystės laiško istoriniai tyrimai(-S. Vinciūnienė).

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus filialo vadovė Sabina Vinciūnienė.

Reklamos pavydžiai

 

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos